Verohallinto: Asiointi maksujärjestelyä ja verovelkatodistustilauksia koskevissa asioissa

12.11.2015 00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verohallinto: Asiointi maksujärjestelyä ja verovelkatodistustilauksia koskevissa asioissa


Verohallinto tiedottaa verovelvollisten asiakkaiden puolesta asioiville Taloushallintoliiton jäsenyrityksille kuinka toimia, kun on tarpeen ottaa yhteyttä asiakkaan puo­lesta Verohallintoon verovelan maksujärjestelystä sopimista tai verovelkatodistuksen tilausta varten.

Verovelkaa koskeva tieto on salassa pidettävä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 4 §:n mukaisesti. Tietoa ei saa luovuttaa muille kuin verovelvolliselle itselleen tai tiedon saamiseen oikeutetulle verovelvollisen edustajalle. Esimerkiksi kirjanpitäjällä ei ole automaattisesti oikeutta pyytää maksujärjestelyä tai tilata verovelkatodistusta asiakkaan puolesta.

Asiakkaan edustaja voi osoittaa Verohallinnolle valtakirjalla tai muulla laillisella valtuutuksella oikeutensa saada sopia maksujärjestelystä tai saada asiakasta koskevan verovelkatodistuksen asiakkaan puolesta. Oikeushenkilöiden puolesta maksujärjestelyä tai verovelkatodistusta voi pyytää hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinainen jäsen, yhtiömies, toimitusjohtaja, pro­kuristi tai yhtiön erityisesti valtuuttama henkilö valtakirjalla.

Verovelkaa koskevan tiedon salassapidon vuoksi Verohallinto ei voi lähettää verovelkatietoja sisältäviä viestejä avoimessa tietoverkossa sähköpostilla.

Maksujärjestelyä tai verovelkatodistusta koskevassa asiassa voitte ottaa yhteyttä postitse, pu­helimitse tai faksilla. Maksujärjestelyä koskevat tilisiirrot ja verovelkatodistus toimitetaan asiak­kaan edustajan ilmoittamaan postiosoitteeseen. Veronkantoyksikön valtakunnalliset yhteystie­dot asian koskiessa maksujärjestelyä ja verovelkatodistusta ovat seuraavat:

Postiosoite:
Verohallinto Perintä
PL 6002
00052 VERO

Valtakunnallinen palvelunumero:
Maksujärjestelyt ja perintä: 020 697 028
Faksi: 020 612 2566 (perintä)